Privacy verklaring Buntsma & Kapteijn advocaten

 

Algemeen

 • Dit is de privacyverklaring van Buntsma en Kapteijn advocaten, meer specifiek de eenmanszaak mr. M.C. Buntsma en de eenmanszaak mr. M.P. Kapteijn, beiden gevestigd aan de Korendijk 36 te Middelburg (hierna: de “advocaat” of “wij”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

   

 • In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij respecteren uw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Buntsma & Kapteijn advocaten verwerkt.

   

 • De advocaat is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

 

Verwerkingsantwoordelijke en communicatie

 • Buntsma & Kapteijn advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

 • Buntsma & Kapteijn advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

      -           het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een 

                  overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures,

      -           innen van declaraties

      -           advisering, bemiddeling en verwijzing

-           voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Buntsma & Kapteijn advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

-           wettelijke verplichting

-           uitvoering van een overeenkomst

-           verkregen toestemming van betrokkene(n)

-           gerechtvaardigd belang

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 • Buntsma & Kapteijn advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Buntsma & Kapteijn advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

   

 • Daarnaast kan Buntsma & Kapteijn advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

   

 • Met de derde partij die namens en in opdracht van Buntsma & Kapteijn advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Buntsma & Kapteijningeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

 • Buntsma & Kapteijn advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Buntsma & Kapteijn advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Buntsma & Kapteijn advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

 • Buntsma & Kapteijn advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

 • Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

        a. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)

        b.  recht op inzage  (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van        

            verwerkingsverantwoordelijke)

        c.  recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke

            gegevens)

        d. recht van verzet

        e. recht op dataportabiliteit

         f . recht op vergetelheid

         g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

         h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

 • Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar ons kantoor. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

   

 • Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Buntsma & Kapteijn aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 • Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

  Buntsma & Kapteijn advocaten, Korendijk 36, 4333 HP Middelburg,

  mail: buntsma@buntsmakapteijn.nl of kapteijn@buntsmakapteijn.nl.

   

  Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Buntsma & Kapteijn advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.      

Toepassing AVG op website

 •   Buntsma & Kapteijn advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Buntsma & Kapteijn advocaten verkocht aan derden.

 

 •   Teneinde het gebruiksgemak van de website van Buntsma & Kaptein advocatenkantoor te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Buntsma & Kapteijn advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst.

 

 •   De website van Buntsma & Kapteijn advocaten maakt gebruik van cookies  van  Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en   rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan  deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken  van de website van Buntsma & Kapteijn advocaten geeft u toestemming voor het verwerken  van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-  post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Aanpassing privacy statement

 • Buntsma & Kapteijn advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact 

 • Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. M.C. Buntsma of mr. M.P. Kapteijn.

 • Dit privacy statement is op d.d. 12 juni 2018 vastgesteld.